REGULAMIN

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu internetowego AWP P&C SA Oddział w Polsce

Wersja obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje zasady zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. za pośrednictwem serwisu należącego do AWP P&C SA Oddział w Polsce dostępnego pod adresem www.strefannw.pl

Ubezpieczający w czasie korzystania z serwisu internetowego wyraża zgodę na świadczenie usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, który obok warunków ubezpieczenia stanowi integralną część zawartej umowy ubezpieczenia.

Regulamin składa się z następujących części:

1. Podmiot świadczący usługi za pośrednictwem serwisu.

2. Definicje.

3. Zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu.

3.1 Postanowienia ogólne.

3.2 Korzystanie z aplikacji internetowej www.strefannw.pl

3.3 Korzystanie z infolinii.

4. Zasady zawierania umów ubezpieczenia.

4.1 Zapytanie ofertowe Użytkownika.

4.2 Kalkulacja składki ubezpieczeniowej, zniżki w składce.

4.3 Oferta ubezpieczeniowa i zawarcie umowy za pośrednictwem serwisu.

4.4 Sposoby płatności.

4.5 Potwierdzenie zawarcia umowy.

5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Użytkownika.

6. Ochrona danych osobowych.

7. Reklamacje.

8. Język.

9. Prawo właściwe.

10. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów.

11. Zmiany Regulaminu.

1. Podmiot świadczący usługi za pośrednictwem serwisu

1. AWP P&C SA Oddział w Polsce zwany dalej „AWP P&C” z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 12, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000189340, NIP 107-00-00-164, będącego operatorem serwisu www.strefannw.pl

2. Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

adres elektroniczny (adres e-mail) - ciąg znaków identyfikujących Użytkownika, ustalonych przez niego w celu uzyskania autoryzowanego dostępu do usług w serwisie;

cookies – pliki tekstowe zachowane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystywane przez operatorów witryny w celu rozpoznania Użytkownika i dostosowania do nich wyświetlanych treści;

infolinia – telefoniczne centrum obsługi klienta i wsparcia operacyjnego dostępne pod numerem 224 224 224;

konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca oświadczenie woli za pośrednictwem serwisu lub zawierająca umowę ubezpieczenia;

ogólne warunki ubezpieczenia („OWU”) - postanowienia wydane przez ubezpieczyciela stanowiące integralną treść umowy ubezpieczenia i regulujące zawieranie i wykonywanie poszczególnych umów ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela;

serwis - aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.strefannw.pl, którego właścicielem jest AWP P&C;

ubezpieczający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera za pośrednictwem serwisu umowę ubezpieczenia oraz jest zobowiązana do zapłacenia składki ubezpieczeniowej;

ubezpieczony - osoba, której życie, zdrowie lub mienie jest objęte ochroną na podstawie umowy ubezpieczenia;

ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. lub Towarzystwo Ubezpieczeń mieszczące się w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich nr 1, które udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

umowa ubezpieczenia – umowa na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę;

Użytkownik – korzystająca z serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel prawny uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

zawieranie umowy na odległość – oferowanie AWP P&C usługi zmierzającej do zawarcia umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem bez jednoczesnej obecności obu stron za pośrednictwem telefonu i aplikacji internetowej www.strefannw. W przypadku, gdy AWP P&C będzie stosował zaadresowany lub niezaadresowany formularz umowy albo oferował zawarcie umowy ubezpieczenia za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umowy tak zawarte bez jednoczesnej obecności stron, będą uważane za umowy zawarte na odległość;

3. Zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu

3.1 Postanowienia ogólne.

3.1.1 Z serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi, tj. które ukończyły 18 lat posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

3.1.2 Szczegółowy opis ochrony ubezpieczeniowej dla danego przedmiotu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia stanowiących integralną część umowy (zwanych dalej „OWU”).

3.1.3 OWU są udostępnione w serwisie www.strefannw.pl w sposób umożliwiający Ubezpieczającemu ich pobranie i zapisanie na swoim komputerze oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego lub dostarczane klientowi nieodpłatnie na jego życzenie przed zawarciem umowy ubezpieczenia na indywidualny adres poczty elektronicznej.

3.1.4 Zawieranie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności serwisu umożliwiających dokonanie kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania z serwisu.

3.1.5 Warunkiem korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku znajomości Regulaminu, Użytkownik może go uzyskać nieodpłatnie w ten sam sposób jak OWU, opisany w pkt 3.1.3.

3.1.6 Połączenie z serwisem odbywa się na koszt Użytkownika, według cennika operatora z którego Użytkownik korzysta. Użytkownik nie ponosi innych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu, poza składką ubezpieczeniową.

3.2 Korzystanie z aplikacji internetowej www.strefannw.pl

3.2.1 Aplikacja internetowa do zawierania umów ubezpieczenia jest dostępna 24 godziny na dobę. Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne.

3.2.2 Warunkiem korzystania z usług za pośrednictwem aplikacji internetowej tj. przesłania dokonanej kalkulacji składki ubezpieczeniowej oraz zawarcia umowy ubezpieczenia jest posiadanie adresu mailowego.

3.2.3 Korzystanie z aplikacji internetowej jest możliwe, gdy w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa java script i plików cookies. Użytkownik korzysta z przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox w wersji 3 (i wyższe), Chrome; do wyświetlania niektórych obiektów może być konieczne zastosowanie rozszerzeń przeglądarki lub oprogramowania Flash 6 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader; strona internetowa jest optymalizowana do minimalnej rozdzielczości 1024 x 768.

3.2.4 Serwis internetowy jest chroniony za pomocą szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywają się za pomocą bezpiecznego, 128 – bitowego protokołu SSL. AWP P&C dołożył wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych.

3.2.5 Użytkownik ma możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z aplikacji internetowej.

3.2.6 Użytkownik ma możliwość w każdym czasie wykrywania i korygowania błędów w swoich danych osobowych dzwoniąc na infolinię. W celu uzyskania informacji o udzielonych zgodach marketingowych należy zadzwonić na infolinię pod numerem telefonu 224 224 224.

3.3 Korzystanie z infolinii

3.3.1 Dyspozycje telefoniczne są przyjmowane przez infolinię APS w dni robocze w godzinach: 8-21 oraz w sobotę w godzinach 8-17, pod numerem telefonu: 224 224 224. Po godzinach pracy infolinii lub gdy Użytkownik oczekuje w kolejce na rozmowę z konsultantem, może zostawić swój numer telefonu, na który oddzwoni konsultant.

3.3.2. Infolinia obsługuje korespondencję wysłaną elektronicznie od Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie www.strefannw.pl w dziale "Kontakt", który umożliwia również dodawanie załączników o maksymalnym łącznym rozmiarze 1MB niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy.

3.3.3 Infolinia przyjmuje zgłoszenia w formie faksów, jeżeli zostaną wysłane na nr 224 224 224, po otrzymaniu faksu konsultant AWP P&C realizuje zlecenie Użytkownika.

3.3.4 Korzystając z infolinii, Użytkownik może złożyć następujące dyspozycje: 1) przesłania OWU na podany przez Użytkownika będącego konsumentem adres e-mail lub adres korespondencyjny; 2) zmiana danych na polisie zawartej przez serwis; 3) uzyskanie informacji o promocjach sprzedażowych i procesach obsługowych; 4) zgłoszenie reklamacji; 5) weryfikacja potwierdzenia zapłaty za polisę po przesłaniu kopii dowodu wpłaty do infolinii; 6) pomoc w obsłudze systemu teleinformatycznego do samodzielnej realizacji zakupu polisy na www.strefannw.pl.

3.3.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.

3.3.6 APS nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji konsultantowi infolinii, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

3.3.7 Rozmowy telefoniczne są nagrywane. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy poprzez zakończenie połączenia.

4. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie: 1) niniejszego Regulaminu, 2) warunków ubezpieczeń, o których mowa w pkt 3.1.2 3) zapytania ofertowego Użytkownika.

4.1 Zapytanie ofertowe Użytkownika

4.1.1 Użytkownik po zapoznaniu się z Regulaminem i wybraniu warunków ubezpieczenia, przystępuje w serwisie do składania zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, podając – w aplikacji internetowej - dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczającego, zakresu ubezpieczenia oraz parametrów niezbędnych do wyliczenia składki ubezpieczeniowej. Użytkownik ma obowiązek dokładnie przeczytać OWU przed składaniem zapytania.

4.1.2 Na etapie zapytania ofertowego Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń dotyczących: 1) zapoznania się z Regulaminem, 2) zapoznania się z OWU dla wybranego ubezpieczenia, 3) prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.

4.1.3 Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Oświadczenie w tym zakresie nie jest obowiązkowe do zawarcia umowy ubezpieczenia.

4.2 Kalkulacja składki ubezpieczeniowej, zniżki w składce

4.2.1 Składka ubezpieczeniowa obliczana jest na podstawie podanych przez Użytkownika informacji z wykorzystaniem aplikacji internetowej www.strefannw.pl poprzez wybranie produktu i podanie parametrów ubezpieczenia.

4.2.2 Każda zmiana stanu faktycznego lub modyfikacja danych wykorzystanych w procesie kalkulacji składki, powoduje konieczność ponownego obliczenia jej wysokości oraz jest traktowana jako nowa kalkulacja składki, która powinna zostać zapisana do dalszego wykorzystania. System automatycznie przelicza zapisaną kalkulację przy każdej próbie jej edytowania prezentując wartość aktualną na dzień edytowania kalkulacji.

4.2.3 Jeżeli Użytkownik przy zawarciu umowy ubezpieczenia podał nieprawdziwe dane, o które zapytywał ubezpieczyciel, mające wpływ na wysokość składki, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się, gdyby podano dane zgodne ze stanem faktycznym, a składką wyliczoną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na podstawie danych podanych przez Użytkownika niezgodnie ze stanem faktycznym.

4.2.4 Allianz zastrzega sobie prawo, na mocy obowiązujących przepisów, do wystąpienia z wnioskiem o udokumentowanie zadeklarowanej historii ubezpieczenia do pozostałych ubezpieczycieli oraz do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Allianz może również w każdym czasie żądać od Użytkownika udokumentowania dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia.

4.3 Oferta ubezpieczeniowa i zawarcie umowy za pośrednictwem serwisu

4.3.1 System analityczny AWP P&C analizuje zapytanie ofertowe Użytkownika i automatycznie przygotowuje ofertę ubezpieczeniową, która przedstawiana jest w systemie informatycznym na ekranie „Podsumowanie i płatność”.

4.3.2 Oferta zawiera dane o umowie ubezpieczania, w tym informację o wysokości i sposobie płatności składki ubezpieczeniowej. AWP P&C jest związany ofertą do daty oznaczonej jako termin płatności składki. Po tej dacie składka lub rata nie może być opłacona, a oferta AWP P&C staje się nieważna.

4.3.3 Akceptacja oferty przez Użytkownika następuje poprzez zapłatę składki ubezpieczeniowej. Zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Allianz za pośrednictwem serwisu AWP P&C następuje z dniem wpłynięcia na wskazany rachunek bankowy składki lub jej pierwszej raty, o ile płatność wpłynęła w terminie związania ofertą.

4.4. Sposoby płatności

4.4.1 Użytkownik składa oświadczenie o wyborze sposobu płatności składki ubezpieczeniowej.

W celu dokonania płatności Użytkownik może wybrać: 

1) w aplikacji internetowej transakcję autoryzowaną przez system eCard. Zmiana dostawcy obsługującego płatności nie stanowi podstawy do zmiany Regulaminu.

4.4.2 W celu dokonania płatności poprzez transakcję autoryzowaną przez system eCard, Użytkownik zostaje przekierowany na strony internetowe firmy eCard, gdzie następuje autoryzacja transakcji.

4.4.3 Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za ubezpieczenie obsługiwane przez firmę eCard:

  • płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCard Electronic;
  • płatności przelewem elektronicznym (tzw. ePrzelewem), Użytkownik może skorzystać z następujących ePrzelewów: mTransfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew 24 (BZWBK), Płać z Nordea, Przelew z BPH, PKO24 (Bank PKO S.A.), iPKO (Bank PKO BP);
  • przelew tradycyjny, z tym zastrzeżeniem, że płatność składki musi nastąpić w dacie określonej w kwitariuszu do zapłaty, w przeciwnym razie Oferta wygasa i składka nie może być zapłacona.

4.4.4 Po dokonaniu płatności poprzez firmę eCard następuje przekierowanie Użytkownika z powrotem na stronę www.strefannw.pl, gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu lub braku powodzenia transakcji).

4.4.5 Płatność składki musi nastąpić w dacie określonej w ofercie, w przeciwnym razie oferta wygasa i składka nie może być zapłacona, zgodnie z pkt 4.3.2 i 4.3.3.

4.6 Potwierdzenie zawarcia umowy

4.6.1 AWP P&C potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu odpowiednią informacją wyświetlaną w serwisie internetowym po dokonaniu płatności składki lub raty w pełnej wysokości oraz wiadomością e-mail wysyłaną na wskazany podczas zakupu adres e-mail. Potwierdzeniem zawarcia umowy za pośrednictwem serwisu jak również infolinii jest polisa w wersji elektronicznej.

5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Użytkownika

5.1 W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na odległość, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 5.3 oraz 5.4, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie Allianz w terminie 30 dni liczonym od dnia potwierdzenia informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia polisą ubezpieczeniową zgodnie z pkt 4.6.

5.2 W wypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) w terminie trzydziestu dni:

1) od dnia odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń konsumenta albo

2) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń APS.

5.3 W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający będący przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5.4 Zwrot składki przekazywany jest na konto wskazane przez Ubezpieczającego, a w przypadku transakcji kartą płatniczą na rachunek karty, z której nastąpiła płatność.

5.5 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest wysyłane przez ubezpieczającego do ubezpieczyciela na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Administratorem danych osobowych ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia jest Allianz, będący stroną umowy ubezpieczenia. AWP P&C przetwarzają dane osobowe ubezpieczających i uprawnionych z umowy ubezpieczenia na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych zawartej z Allianz.

6.2 Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU 02.101.926 z późn. zm.).

6.3 AWP P&C zapewnia Użytkownikom oraz osobom, których dane dotyczą możliwość zmiany ich danych osobowych oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi, za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronach https://www.allianzdirect.pl/dokumenty-do-pobrania/index.html, w formie pisemnej poprzez wysłanie informacji na adres siedziby APS lub poprzez kontakt z infolinią pod numerem telefonu 224 224 224.

7. Reklamacje

7.1 Reklamacje dotyczące działania serwisu można składać telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 224 224 224 lub korzystając z formularza znajdującego się w serwisie internetowym, udostępnionego pod zakładką „kontakt” lub też pisemnie na adres Allianz Polska Services Sp. z o.o., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

7.2 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: informacje o Użytkowniku, jego imię, nazwisko, umowę której dotyczy (lub opis sytuacji związanej z jej zawarciem) e-mail, adres pocztowy, którego dotyczy reklamacja.

7.3 O rezultacie rozpatrzenia reklamacji, APS zawiadomi niezwłocznie składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub pocztą tradycyjną. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich otrzymania przez APS.

7.4 Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, osoba uprawniona może złożyć skargę lub zażalenie do Allianz w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

7.5 Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl). W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Język

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem, ubezpieczającym a AWP P&C oraz Allianz jest język polski.

9. Prawo właściwe

9.1 W sprawach dotyczących: świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość (składanie zapytania ofertowego, oferty jej przyjęcia) oraz wykonania umowy ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego:

1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz 827),

4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.);

5. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolityDzU z 2013 r. poz. 950 z )późn. zm.).

9.2 W przypadku upadłości Allianz albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Allianz lub umorzenia postępowania upadłościowego, gdy majątek Allianz nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej Allianz, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte przez Allianz, z tytułu umów ubezpieczenia na życie gwarantowane są świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. Wypłatami świadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim zajmuje się Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny.

10. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

11. Zmiany Regulaminu

11.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

11.2 AWP P&C ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu w serwisie internetowym i mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.

11.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, pierwszeństwo mają ogólne warunki ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zawarcia i prawa odstąpienia od umowy.